Kerk in crisistijd (videoblog 02)

Kerk in crisistijd. Videoblog 02.

ONDERWERP:
– Bijbels crisismodel voor leiders.

De volgende punten worden o.a. behandeld:
Hoe zit het moet jouw rol als leider in crisistijd?
– Bijbels crisismodel voor leidinggevenden.
– Jozef generatie.

Voor wie?
voorgangers, oudsten, bedieningen en leiderschapsteams
Doelgroep
evangelische- en pinkstergemeenten

Kerk in crisistijd (videoblog 01)

Kerk in crisistijd. Videoblog 01.

ONDERWERPEN:
– Wat gebeurt er met jouw kerkgemeente in crisistijd?
– De voortgang van een crisis en de effecten van een crisis.

Voor wie?
voorgangers, oudsten, bedieningen en leiderschapsteams
Doelgroep
evangelische- en pinkstergemeenten

Bijbelteksten m.b.t. dienend leiderschap

Bijbelteksten zorgvuldig uitgekozen met betrekking tot dienend leiderschap.


Mattheüs 23:11 (HSV)
11 Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.

Mattheüs 20:26 (HSV)
26 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;

Lukas 22:26 (HSV)
26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient.

Markus 10:43 (HSV)
43 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn.

Markus 9:35 (HSV)
35 En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen.

Romeinen 12:7 (HSV)
7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;

Hebreeën 13:7 (HSV)
7 Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na.

Jeremia 23:4 (HSV)
4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.

Mattheüs 23:10 (HSV)
10 En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

Efeze 4:12 (HSV)
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

Mattheüs 10:24 (HSV)
24 De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer.

1 Koningen 3:7 (HSV)
7 Nu dan, HEERE, mijn God! Ú hebt Uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ík ben echter een jonge man: ik weet niet uit of in te gaan.

Mattheüs 20:28 (HSV)
28 zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Romeinen 1:1 (HSV)
1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,

2 Timotheüs 2:24 (HSV)
24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.

Mattheüs 20:25-26 (HSV)
25 En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen.
26 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;

Jozua 1:2 (HSV)
2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.

Jozua 5:14 (HSV)
14 Hij zei: Nee, maar Ik ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu ben Ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen Hem: Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken?

Mattheüs 25:23 (HSV)
23 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

Exodus 24:13 (HSV)
13 Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes klom naar boven, de berg van God op.

Judas 1:1 (HSV)
1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard:

Filippenzen 1:1 (HSV)
1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:

Numeri 11:28 (HSV)
28 Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun!

Jeremia 30:9 (HSV)
9 maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan.

1 Kronieken 17:27 (HSV)
27 Nu dan, het heeft U behaagd het huis van Uw dienaar te zegenen, dat het voor eeuwig voor Uw aangezicht zal zijn; want U, HEERE, hebt het gezegend, en het zal voor eeuwig gezegend zijn.

2 Kronieken 36:16 (HSV)
16 Maar zij spotten met de boden van God, verachtten Zijn woorden en maakten Zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de HEERE tegen Zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.

2 Samuel 7:8 (HSV)
8 Nu dan, dit moet u tegen Mijn dienaar zeggen, tegen David: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over Mijn volk te zijn, over Israël.

Numeri 14:24 (HSV)
24 Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.

Deuteronomium 34:5 (HSV)
5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEERE, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de HEERE.

Romeinen 16:1 (HSV)
1 En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreeën is,

Johannes 12:43 (HSV)
43 Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.

Mattheüs 6:24 (HSV)
24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Ben jij een dienstknecht van God?

Het is goed om eens stil te staan bij het eerste vers van de Romeinen brief. Met name als je in de bediening staat, het Woord predikt in jouw kerk en/of daarbuiten, een leidinggevende bent of een andere dienende taak hebt in het lichaam van Christus.

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, [Romeinen 1:1 HSV]

De openingszin van deze grote apostel aan de gelovigen in Rome vind ik indrukwekkend en bevat enorm veel diepgang.

Wat er duidelijk uitspringt is dat hij zichzelf allereerst ziet als een dienstknecht van Jezus Christus. Daar wil ik in deze blog even bij stil staan.


Dienstknecht is in het Grieks ‘doulos’ , letterlijk vertaald: slaaf


Om de volgende redenen vind ik het belangrijk dat ook wij onszelf allereerst zien als dienstknechten van Jezus Christus:

 • Een doulos heeft als taak de wil van zijn heer te doen. Ook Jezus noemt zichzelf een doulos omdat Hij gezonden was om de wil van de Vader te doen. [zie Matt. 20:26-28]
 • Het doet ons beseffen dat wat we ook doen in het koninkrijk van God, wij koning Jezus dienen. Onthoud: als wij mensen proberen te behagen kost het ons energie maar als wij God behagen ontvangen wij juist kracht.

Er is een groot verschil van beleving en verantwoordelijkheidsgevoel als jij van iemand een opdracht krijgt om bijvoorbeeld koffie te schenken voor de mensen na een kerkdienst of dat je als doulos de opdracht van de Koning krijgt om koffie te schenken.
 • Het helpt ons om onze gedachten en meningen ondergeschikt te maken aan de wil van God. Hij weet wat goed voor ons is om veel vrucht te kunnen dragen.
 • Het houdt ons nederig in de bediening waardoor we toegankelijk blijven en gefocust zijn op de leiding van de Geest.
 • Het voorkomt dat we neerkijken op mensen. Dat je beseft dat, hoe groot of belangrijk in jouw ogen de bediening is, je een doulos bent. Jij bent niet belangrijker dan die ander.
 • Je weet dat de zegeningen in de bediening komen omdat je geroepen bent om Zijn wil te doen.
 • Het verschil tussen een koning en een slaaf is dat de eerste alles bezit en de laatste niets, de koning kan een groot gedeelte van zijn bezit overdragen aan de slaaf om als rentmeester zorg te dragen. Een slaaf kan genieten van het vertrouwen dat de koning in hem heeft maar hij is zich ten diepste bewust dat hij ten alle tijde verantwoording moet afleggen aan de koning over zijn bezit.

Het is een grote voorrecht om jezelf als een dienstknecht te zien:

 • Je gaat jouw roeping serieus nemen, want jij staat onder het gezag van de grote Koning. Het motiveert je om zo goed mogelijk te dienen omdat je weet dat de Koning het ziet en dat het Hem behaagt.
 • Als een slaaf bijvoorbeeld een opdracht kreeg van de koning om voor hem een glas water te halen, kon de slaaf op medewerking rekenen van iedereen in het paleis vanwege het gezag achter de opdracht.
  Zo mag jij ook weten dat als God je roept om te dienen, het Koninkrijk der Hemelen haar medewerking zal verlenen. 
 • Elke keer als je dient is dat een geestelijk groeimoment voor jou. Omdat je wandelt in de voetsporen van de grote dienstknecht Jezus.
 • De praktijk leert dat de bediening stukken makkelijker gaat als je je realiseert dat het jouw taak is om de wil van God te doen. 
 • Een dienstknecht schept vreugde in het feit dat hij mag dienen ongeacht positie, taak of bediening. 
 • De bijbel leert dat de lokale kerk wordt opgebouwd door dienstknechten. Deze twee zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

Iemand die in de bediening staat maar denkt geen lokale kerk nodig te hebben, heeft een verkeerd beeld van het nieuwtestamentische begrip ‘dienstknecht’. Deze persoon is naar mijn mening geen dienstknecht maar iemand die denkt dat hij eigenaar is van de gaven die God hem heeft gegeven, helaas hebben we daar in ons land genoeg voorbeelden van. Bedieningen die voornamelijk er op uit zijn zichzelf te bedienen. 

Hoe jij naar jezelf kijkt bepaalt niet alleen hoe jij in de bediening staat, maar heeft ook invloed op de mensen waar jij een voorbeeld voor bent.Vanwege de discussie onder de discipelen over positie en wie de belangrijkste was bij God riep Jezus hen tot zich en leerde hen het volgende:

En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen.
Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn;
en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar (doulos) zijn,
zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. [Mattheüs 20:25-28 HSV]

Hieronder een aantal geloofshelden van de vroege kerk en hoe zij zichzelf zagen in de bediening:

Timotheüs:

Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, … [Filippenzen 1:1 HSV]

Epafras:

Zo hebt u het ook geleerd van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. [Kolossenzen 1:7, zie ook 4:12 HSV]

Jakobus, halfbroer van Jezus:

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, … [Jakobus 1:1 HSV]

Petrus:

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, … [2 Petrus 1:1 HSV]

Judas:

Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, … [Judas 1:1 HSV]

Johannes:

Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. [Openbaring 1:1 HSV]

Mozes:

En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, … [Openbaring 15:3 HSV]

Voor een ieder van hen gold dat niet positie of aanzien of eigen naam op de eerste plaats kwam, maar het zijn van een dienstknecht van God.


Een dienstknecht is iemand die zijn leven onvoorwaardelijk in dienst van Jezus Christus heeft gesteld.
William