Bijbelteksten over genezing

Exodus 15:26 (HSV)
26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Exodus 23:25 (HSV)
25 U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

Deuteronomium 7:15 (HSV)
15 De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten.

Deuteronomium 32:39 (HSV)
39 Zie nu in dat Ik, Ik Die ben, er is geen God naast Mij.
Ík dood en Ik maak levend, Ik verwond en Ík genees en er is niemand die uit Mijn hand redt!

Psalmen 6:3 (HSV)
3 Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt.

Psalmen 34:20-21 (HSV)
20 De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.
21 Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.

Psalmen 41:3-4 (HSV)
3 De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden;
hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden.
Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden.
4 De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank;
als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders.

Psalmen 103:1-5 (HSV)
1 Een psalm van David. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Psalmen 107:20 (HSV)
20 Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.

Psalmen 147:3 (HSV)
3 Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Spreuken 16:24 (HSV)
24 Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.

Jesaja 38:16 (HSV)
16 Heere, bij deze dingen leeft men, en in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want U hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.

Jeremia 17:14 (HSV)
14 Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.

Marcus 2:17 (HSV)
17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Matteüs 10:8 (HSV)
8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Spreuken 4:20-22 (HSV)
20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg.
21 Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart.
22 Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Spreuken 17:22 (HSV)
22 Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.

Prediker 3:1-3 (HSV)
1 Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
2 Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken;
3 een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen;

Jesaja 19:22 (HSV)
22 Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen.

Jesaja 38:16 (HSV)
16 Heere, bij deze dingen leeft men, en in al deze dingen is het leven van mijn geest. Want U hebt mij gezond gemaakt en mij genezen.

Jesaja 53:5 (HSV)
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja 57:18-19 (HSV)
18 Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurenden.
19 Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.

Jesaja 58:8 (HSV)
8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden.
Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.

Jeremia 17:14 (HSV)
14 Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.

Jeremia 30:17 (HSV)
17 Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar.

Jeremia 33:6 (HSV)
6 Zie, Ik ga haar herstel en genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede zal Ik hun bekendmaken.


Malachi 4:2 (HSV)
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

image 9


Matteüs 4:23 (HSV)
23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Matteüs 10:1 (HSV)
1 En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Matteüs 10:8 (HSV)
8 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Marcus 2:17 (HSV)
17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Marcus 5:34 (HSV)
34 Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Lucas 5:17 (HSV)
17 En het gebeurde op een van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen.

Lucas 10:9 (HSV)
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

Lucas 13:13 (HSV)
13 En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God.

Lucas 14:4 (HSV)
4 Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan.

Johannes 12:40 (HSV)
40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.

Handelingen 4:30 (HSV)
30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.

Handelingen 9:34 (HSV)
34 En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.

Handelingen 10:38 (HSV)
38 hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

1 Korintiërs 15:42 (HSV)
42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.

Jakobus 5:14 (HSV)
14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.
15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Jakobus 5:16 (HSV)
16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

1 Petrus 2:24 (HSV)
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

3 Johannes 1:2 (HSV)
2 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.