Bijbelteksten over bidden.


bijbel sleutelwoorden

Bijbelteksten over bidden inclusief sleutelwoorden.

[vreugde] [dankbaarheid] [volharden]

1 Tessalonicenzen 5:16-18 (HSV)
Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

[dankbaarheid] [piekeren] [angst]

Filippenzen 4:6-7 (HSV)

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

[vertrouwen] [luisteren]

1 Johannes 5:14 (HSV)
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

[dankbaarheid]

Kolossenzen 4:2 (HSV)

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

[geloof] [ontvangen]

Marcus 11:24 (HSV)

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

[aanbidding] [luisteren]

Jeremia 29:12 (HSV)

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

[vreugde] [geduld] [verdrukking]

Romeinen 12:12 (HSV)
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

[spreken]

Matteüs 6:7 (HSV)

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

[vertrouwen] [betrouwbaarheid] [waarheid]

Psalmen 145:18 (HSV)
De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.

[begrijpen] [luisteren]

Jeremia 33:3 (HSV)
Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.

[Jezus] [gemeenschap]

Matteüs 18:20 (HSV)

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

[genade] [vrijmoedigheid]

Hebreeën 4:16 (HSV)
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

[beloning] [Vader] [afzonderen]

Matteüs 6:6 (HSV)

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

[spreken] [luisteren]

Psalmen 18:7 (HSV)

In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.

[vertrouwen] [luisteren]

1 Johannes 5:15 (HSV)

En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

[vertrouwen] [geloof]

Jakobus 1:6 (HSV)

Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.

[rechtvaardigheid] [genezing] [ziekte]

Jakobus 5:16 (HSV)
Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

[gehoorzaamheid] [zegen]

Lucas 6:27-28 (HSV)
Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.

[aanbidding] [luisteren]

Handelingen 16:25 (HSV)

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.

[gemeenschap]

Handelingen 1:14 (HSV)
Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

[Jezus] [Vader]

Johannes 14:13-14 (HSV)
En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

[zonde] [begeerte]

Jakobus 4:2 (HSV)

U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.

[gehoorzaamheid] [roeping]

Johannes 15:16 (HSV)
Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

[wederkomst] [rust]

1 Petrus 4:7 (HSV)

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

[aanbidding]

Psalmen 66:17-18 (HSV)

Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong. 18 Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.

[spreken] [Geest] [zwakheid]

Romeinen 8:26 (HSV)

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

[betrouwbaarheid] [geloof]

Matteüs 21:22 (HSV)

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

[afhankelijkheid] [trooster]

Psalmen 118:5 (HSV)

Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.

[redding][Geest]

Filippenzen 1:19 (HSV)
Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,

[geduld] [luisteren]

Psalmen 5:3-4 (HSV)

Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik. ’s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.

[liefde] [aanbidding]

Psalmen 42:9 (HSV)
Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; ’s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.

[Geest] [familie] [vrijgevigheid]

Lucas 11:13 (HSV)
Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

[zegen] [ziel] [ziekte]

3 Johannes 1:2 (NBG1951)
Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.

[spreken] [hart]

Psalmen 19:15 (NBG1951)

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.

[betrouwbaarheid] [rechtvaardigheid]

Psalmen 143:1 (HSV)

HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw, naar Uw gerechtigheid.

[liefde] [vervolging]

Matteüs 5:44 (HSV)
Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u
vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

[zegen] [vasten]

Handelingen 13:3 (HSV)

Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan.

[wonderen] [voedsel]

Lucas 9:16-17 (HSV)
En nadat Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, en Hij zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij overhadden van de stukken brood, werd opgeraapt: twaalf manden.

[aanbidding] [wijsheid]

Daniël 2:23 (HSV)

U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.

[ziekte] [geloof] [genezing]

Jakobus 5:14-15 (HSV)
Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

[verleiding] [begeerte] [verslaving]

Matteüs 26:41 (HSV)

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

[dopen] [Geest] [Jezus]

Lucas 3:21-22 (HSV)

En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

[aanbidding] [vasten] [Geest]

Handelingen 13:2 (NBV)
Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’

[luisteren] [redding]

Psalmen 34:6-7 (NBV)
Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

[verdriet] [genezing] [profetie]

2 Koningen 20:5 (HSV)

Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.

[rechtvaardigheid] [luisteren] [kwaad]

1 Petrus 3:12 (HSV)
Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.

[bevrijding] [afhankelijkheid] [gemeenschap]

Handelingen 12:5,7 (HSV)

Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden… En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af.

 

 


 

groeien in gebed banner

boekje promo link