Geestelijk groeiproces in kaart gebracht

Heel wat jaren geleden introduceerde James Engel in zijn boek: ‘What’s Gone Wrong with the Harvest’ (Zondervan), een model wat later bekend werd als ‘de schaal van Engel’.

De schaal van Engel word in de evangelische beweging algemeen gebruikt om inzicht te krijgen in het proces van geestelijke groei. Ook welke stappen en keuzes je moet maken van het je bekeren tot Jezus, wedergeboren worden, tot uiteindelijk een discipel van Jezus zijn.

Iedereen die tot levend geloof komt kan beamen dat in dat hele proces, naast God,er mensen betrokken waren die hen op weg hielpen.

Mijn persoonlijke ervaring is dat zo’n proces gemiddeld ongeveer drie à vier jaar kan duren, van ongelovig naar wedergeboorte en daarna discipelschap.

Voor wie is de schaal van Engel bedoeld?

De schaal van Engel is een hulpmiddel voor elke gelovige die zijn getuigenis wil delen met mensen in zijn omgeving op een wijze dat past in de fase waar iemand staat in zijn leven.

De schaal van Engel geeft ook op een eenvoudige manier inzicht in Gods bovennatuurlijk handelen in het leven van een ongelovige op weg naar wedergeboorte en discipelschap. Iedereen reageert anders en op een eigen wijze op Gods handelen in zijn leven. De schaal van Engel laat zien hoe dit proces zich ontwikkelt in de dagelijkse praktijk.

Beter afgestemd worden op de leiding van de Heilige Geest.

Hoe gevoeliger we worden voor de leiding van Gods Geest in ons leven des te beter we afgestemd worden op het werk van Gods Geest in de levens van mensen die we dagelijks ontmoeten zodat we meer vrucht zullen dragen in het najagen van de zendingsopdracht van Christus zoals benoemd in Matteus 281.

Geestelijke groei is een ‘proces’.

Definitie ‘proces’: een manier waarop zich iets ontwikkelt, waarop iets verloopt.

Vertrekpunt schaal van Engel: proces, God doet verschillende dingen op verschillende momenten.

Het algemene vertrekpunt van de schaal van Engel is proces. God doet verschillende dingen op verschillende momenten en wij moeten ons gedrag en gebeden daar naar aanpassen.

Daarom is het belangrijk dat we fijngevoelig zijn en ontdekken waar de persoon staat in dat proces en wat God op dat moment aan het doen is.

Engel onderscheidt in dit model de rol van God, de rol van de gelovige en het antwoord van de mens daarop. Niemand kan een geestelijke beslissing nemen zonder de invloed van Gods Geest, mensen kunnen evangeliseren maar het is de Geest die het proces van levensheiliging volvoert. Een discipel heeft wel de verantwoordelijkheid om iemand te begeleiden na zijn beslissing om Jezus als Verlosser te aanvaarden,maar mensen die geen behoefte voelen om te veranderen zullen niet toegankelijk zijn voor dit proces totdat zij zelf de keuze maken voor geestelijke groei.

Een hulpmiddel

Bedenkt wel dat dit model een hulpmiddel is, we mogen evangelisatie nooit degraderen tot een techniek of een methode. Voor ons is uiteindelijk de enige goede methode beschreven in het Nieuwe Testament en wie wil evangeliseren moet zijn inspiratie en toerusting daar vinden.En dat betekent dus de Bijbel bestuderen.

Jezus paste voortdurend zijn boodschap aan aan de omstandigheid van het moment en kende de harten van zijn toehoorders en zag hun noden en behoeften.

Afbeelding: schaal van Engel

  1. Matteüs 28:18-19