Een goed gesprek met Jezus onder vier ogen.

De beste gesprekken vinden altijd plaats bij het kampvuur, en dat had Petrus ondervonden. Jezus nam hem apart bij het kampvuur voor een gesprek onder vier ogen. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe dat moet zijn geweest voor Petrus. Jezus keek Petrus recht in zijn ogen. Zijn ogen keken dwars door hem heen en zagen zijn diepste motieven en gedachten, niets kon verborgen blijven voor Zijn ogen. Hoe zou jij je voelen als Christus een kampvuur gesprek met jou wilde hebben?

Toen de leerlingen aan land kwamen, zagen ze een vuurtje branden. Er lag een vis op het vuur, en er was ook brood. Na het eten begon Jezus tegen Simon Petrus te spreken…  (Johannes 21:9,15 Bijbel in Gewone Taal)

Petrus had veel dingen meegemaakt met Jezus. Christus noemde hem een keer de ‘rots’ en dat was voor Petrus een groot compliment voor zijn geloof in Hem. Maar er gingen ook een aantal dingen goed mis. Hij had o.a. openlijk gezegd dat hij Jezus nooit in de steek zou laten en toch deed hij het. Tijdens een crisissituatie ontkende Petrus publiekelijk dat hij bij Christus hoorde. Dus toen het erop aankwam was het geloof ver te zoeken en nam hij de benen.
Petrus had dus een 1 op 1 gesprek met Jezus nodig voordat God hem verder kon gebruiken voor een belangrijke taak. 

Het kampvuurgesprek met Jezus was uitnodigend, vertroostend, bemoedigend, liefdevol, vermanend en richtinggevend. Het gesprek bracht een doorbraak in het leven van een van de grootste leiders in onze kerkgeschiedenis en het begon met een gesprek met Jezus onder vier ogen. 

Als je oogcontact houdt met Jezus dan komt het altijd goed. 

Regelmatig een goed gesprek aangaan met Jezus onder vier ogen is heel belangrijk. Wij zijn niet anders dan de discipelen in de dagen van Jezus. Zij waren gewone mensen met hun tekortkomingen, moeiten, twijfel en soms ongeloof. Maar dat geeft helemaal niet, zolang je maar oogcontact met Jezus houdt, dan zeg ik je, dan gaat het helemaal goed komen. En dat oogcontact vind plaats door een goed gesprek met Jezus onder vier ogen.

Wat kunnen we leren van het kampvuur gesprek tussen Jezus en Petrus?

1. Wanneer we gefaald hebben zoekt Jezus ons op, Hij neemt initiatief om een gesprek met je aan te gaan.

2. Een goed gesprek met Jezus kan alleen als je bereid bent, je werk neerlegt, tot rust komt en echt tijd neemt om met Hem te praten.

3. Jezus wacht en nodigt je uit maar jij moet je verantwoordelijkheid nemen om naar Hem toe te gaan.

4. Je kan alleen in Jezus’ ogen kijken als je bereid bent om jouw muren neer te halen en volledig transparant wil zijn voor God.

5. Jezus wil je sterken, Hij weet wat je nodig hebt.

6. Jezus weet als geen ander op welke gebieden in je leven de zegen en zalving van God rust en welke niet.

7. Een goed gesprek met Jezus neemt alle blokkades weg. Hij is vergevingsgezind en Hij wil vergeven maar we kunnen het alleen ontvangen als we bereid zijn om open en eerlijk te zijn.

8. Een gesprek met Jezus is alleen mogelijk als je bereid bent om Hem in jouw hart te laten kijken.

9. Een goed gesprek met Jezus kan alleen slagen als je bereid bent zijn Woorden als waarheid aan te nemen.

10. Een gesprek met Jezus is stil staan bij Zijn persoonlijke vragen aan jou. Wij zijn ons vaak daar niet van bewust en stellen zelf alleen maar vragen. Maar de bijbel leert dat Zijn Geest onze harten doorzoekt. God kent jouw hart beter dan jezelf en stelt daarom vragen om je te helpen ons eigen hart te kennen.

11. Een goed gesprek met Jezus is dus: tijd nemen, tot rust komen, transparant zijn, nadenken over Zijn vragen, in Zijn ogen kijken, je hart openen, stil zijn, luisteren, Zijn woord horen, keuzes maken, jezelf toewijden als discipel van Christus en doorgaan met Hem.

Samengevat ‘Een goed gesprek met Jezus onder 4 ogen’:

2016-05-13-16.27.10_0005